Privacy statement

Van Overeem werkt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van Van Overeem Werkt toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Van Overeem Werkt toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor zijn dienstverlening.

Contactgegevens:

Website: www.vanovereemwerkt.nl

Adres: Helicontweg 52, 8914 AT LEEUWARDEN

Telefoonnummer: 0620055123

E-mailadres: bianca@vanovereemwerkt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Overeem Werkt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – onder andere en voor zover van toepassing – verwerken:

Bij inschrijving in het kandidatenbestand, sollicitatie naar een vacature:

voor- en achternaam

geslacht

geboortedatum

adresgegevens

telefoonnummer

e-mailadres

curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

gegevens over trainingen en opleidingen

motivatiebrief

correspondentie

referentie/ getuigschrift

pasfoto – op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Van Overeem Werkt kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, bijvoorbeeld in het kader van een interim- of detacheringsopdracht:

 •  nationaliteit
 •  BSN-nummer
 •  ID-bewijs
 •  overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Indien u voor Van Overeem Werkt kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als zzp’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van zzp’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • naam
  contactgegevens · functiebenaming

Van Overeem werkt legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, interim, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 •  u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 •  u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 •  uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 •  een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 •  een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 •  voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 •  voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 •  kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 •  als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan,

voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Van Overeem Werkt verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 •  voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 •  een zakelijke relatie te onderhouden;
 •  een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Overeem Werkt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Overeem Werkt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Overeem Werkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Van Overeem Werkt heeft gewerkt)

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact indien u niet voor Van Overeem Werkt heeft gewerkt.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven via bianca@vanovereemwerkt.nl U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Van Overeem Werkt (bij werving & selectie zijn uw gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien u voor Van Overeem Werkt werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot vijf jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Van Overeem Werkt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Recruitment en Interim kandidaten, flexwerkers, zzp’ers

Van Overeem Werkt deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’ en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Daarnaast kan Van Overeem Werkt  uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn opdrachtgevers.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Overeem Werkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Zakelijke relaties

Van Overeem Werkt kan de van zijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevens bewerkers) die namens Van Overeem Werkt diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Van Overeem Werkt hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens Van Overeem Werkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Van Overeem Werkt maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Overeem Werkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bianca@vanovereemwerkt.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Overeem Werkt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons